บริษัท โงวฮก จำกัด ถือกำเนิดจาก นายตันจินเก่ง หรือนายจิตติน ตันธุวนิตย์ เกิดความคิดว่าธุรกิจ บริการขนส่งทางน้ำน่าจะเกิดขึ้นและบริหารด้วยคนไทยเองได้ นายจิตตินจึงได้ชักชวนเพื่อน ๆ อีก 4 คนมาร่วมลงทุนด้วยคือ นายเลียบคุน หรือ นายมา บุลกุล, นายเจียร กอวัฒนา, นายตันลูเซ็ง, นายโล่วเต็กชวน (บิดา คุณเท้ง บุลสุข) โดยตั้งชื่อบริษัทที่ก่อตั้งในปี 2472 ว่า "โงวฮก" เป็นภาษาแต้จิ๋วแปลว่าโชคทั้งห้า  และได้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางน้ำ อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่นายจิตตินจะตั้งบริษัทโงวฮกนั้นได้มีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้ว โดยได้ร่วมกับตระกูลหวั่งหลีทำการค้าทางเรือระหว่างไทยกับจีน ทำการขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างไทยกับจีน

     ในปี 2528 มีการตั้ง บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินกิจการนายหน้าขนส่งสินค้าทางทะเล

การให้บริการ
      บริษัท โหงวฮก เอเยนซี จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นตัวเแทนสายเรือระหว่างประเทศ  ให้บริการขน
ส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย  กับนานาประเทศเกือบทั่วโลก   และเป็นบริษัทคนไทยแห่งแรกที่นำการขนส่งระบบ
Container ทางทะเลมาใช้ในประเทศ อีกทั้งบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการขนส่งสินค้าในอนาคต
ที่จำเป็นต้องมี การให้บริการอย่างครบวงจร


     บริการเสริมต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ดำเนินธุรกรรมอาทิเช่น

     - สถานีตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนแทนเนอร์ (off dock CFS) บ. สินธนโชติ จำกัด
     - ท่าบก หรือ ICD ให้บริการทั้งตู้เต็มและสินค้าผ่านโรงพักสินค้าทั้งสินค้าขาเข้าและขาออก
       บ. เอ็นเอช พรอสเพอริตี้ จำกัด
     - ท่าเรือบริหารงานโดยเอกชน ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ท่า TIPS บ. TIPS จำกัด
     - ท่าเรือเอกชนในย่านอุตสาหกรรมเริ่มต้นทางกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ บ. ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด
     - ท่าเรือเอกชน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต บ. ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด
     - ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบก ทั่วประเทศโดยรถหัวลาก บ. 127 จำกัด